Outstaffing pakalpojumi


Under construction
2017-07-13 21:00         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Realizētie projekti


SIA Pm & D kolektīvam ir vairāk ne kā 10 gadu pieredze būvniecības jomā, finanšu vadībā un projektu vadībā, kuru viņi panākuši realizējot projektus ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs (Norvēģijā, Zviedrijā, Francijā utt.) nodarbinātos tādos uzņēmumiem kā SIA PBLC, SIA Skonto Prefab, SIA Bauplatz, SIA Latgalija un citos.
2017-07-06 00:08         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Konsultācijas pakalpojumi


Profesionālas konsultācijas dažādos ar būvprojektēšanu un būvniecības procesu saistītos jautājumos.
 • Būvniecības ieceres izvērtēšana,
 • Būvniecības procesa plānošana,
 • Būvatļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti,
 • Konsultācijas par būvniecības gaitu, projektu vadību un būvuzraudzību,
 • Projektēšanas uzdevumu sagatavošana, projektēšanas nosacījumi,
 • Būvprojekta izstrāde, vadība un izvērtēšana,
 • Būvniecības cenu aptauju un konkursu organizēšana un vadība,
 • Inženiertehniskie risinājumi un to optimizācija,
 • Būvniecības konkursiem nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana,
 • Būvniecības dalībnieku izvēle,
 • Būvniecības līgumu sagatavošana un izvērtēšana,
 • Būvdarbu apjomu un tāmju sagatavošana un izvērtēšana,
 • Būvniecības finanšu konsultācijas,
 • Būves nodošana ekspluatācijā,
 • Būvju tehniskā apsekošana.
2017-07-05 23:57         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Projektu vadības pakalpojumi


Projektu vadības pakalpojumi visos būvniecības procesa posmos, no idejas līdz realizācijai
 • Būvniecības ieceres izvērtēšana un optimizācijas priekšlikumi,
 • Būvprojektēšanas sagatavošana, vadība un uzraudzība,
 • Būvniecības procesa plānošana, sagatavošana, organizēšana, vadība un uzraudzība,
 • Būvniecības cenu aptauju un konkursu organizēšana un vadība,
 • Būvobjekta nodošana ekspluatācijā,
 • Būvdarbu garantijas laika saistību izpildes uzraudzība,
 • Finanšu uzraudzība un analīze,
 • Dokumentācijas sagatavošana un vadība projekta realizācijas laikā.
2017-07-05 23:43         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Tāmēšanas pakalpojumi


Esam gatavi piedāvāt pakalpojumus celtniecības tāmju sagatavošanas jomā un to pārbaudi, ņemot vērā spēkā esošo LBN 501-15 normatīvu.

Tāmju sastādīšana

Būvniecības tāme – ir dokuments, kurā tiek atspoguļots būvniecības izmaksu aprēķins. Šis aprēķins tiek sastādīts pamatojoties uz projekta dokumentāciju. Tikai tāda tāme, ko sastādījis pieredzējis tāmētājs noteiks reālās projekta realizācijas izmaksas - celtniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu nomas, darbaspēka pakalpojumu un mehānismu izmaksas, kā arī virsizdevumus un būvkompānijas peļņu. Kļūdas tāmē var novest pie papildu finansiāliem zaudējumiem celtniecības laikā.  Sīkāk par būvizmaksu noteikšanas kārtību var izlasīt noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

Tāmju ekspertīze

Tāmju dokumentācijas pārbaude dod iespēju atklāt nepilnības jau sagatavotā tāmē. Kļūdas tāmēs var novest pie ievērojama celtniecības projektam atvēlētā budžeta pārtēriņa. Mūsu uzņēmums piedāvā neatkarīgus tāmju ekspertīzes pakalpojumus. Mēs rūpīgi pārbaudīsim Jūsu tāmi un sniegsim slēdzienu par to, vai tajā iekļautās cenas atbilst reālajai tirgus situācijai. Esam gatavi pārbaudīt Jūsu tāmi visīsākajos termiņos (sākot no vienas dienas).

Būvdarbu apjomu sagatavošana un pārbaude

Būvdarbu apjoms – veicamo būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts projekta dokumentācijā un atspoguļo detalizētu un precīzu veicamo darbu aprakstu, konstrukciju, materiālu, mehānismu raksturojumu un daudzumu būvprojekta īstenošanai. Būvdarbu apjomu sagatavošana ir laikietilpīgākā un nozīmīgākā tāmēšanas darba daļa. Nepareizi aprēķināti būvdarbu apjomi, nepieminēti darbi vai būvizstrādājumu raksturojums var novest pie papildus izmaksām. Mūsu uzņēmums piedāvā kvalitatīvu būvdarbu apjomu sastādīšanu, kā arī jau sastādītu apjomu pārbaudi vai apjomu pārbaudi pēc būvdarbu veikšanas.

Cena

Vidēji 0.2 – 0.9 % no kopējām objekta izmaksām, taču pastāv vairāki cenu noteikšanas veidi, līdz ar to katrs klients var izvēlēties viņam piemērotāko. Regulārai sadarbībai tiek izstrādāts īpašs cenrādis ar katru klientu vienojoties individuāli.

2017-07-05 23:37         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Būvuzraudzības pakalpojumi


Būvuzraudzība ļauj pasūtītājam, kuram nav speciālas zināšanas  būvniecības jomā, sekot darbības procesam, un vienmēr būt precīzi informētam  par situāciju būvlaukumā.  Šīs kontroles mērķis ir nodrošināt klienta tiesības un intereses būvdarbu veikšanas laikā, nepieļaut būvniecības vadītāju patvaļīgas atkāpes no apstiprinātā būvprojekta, kā arī atkāpes no būvprojekta un darba veikšanas projektā noteiktās darba veikšanas tehnoloģijas. Būvuzraudzības procesā, atbilstoši akceptētā projekta dokumentācijai un normatīvajiem dokumentiem, tiek prasīts:
 • Stingri kontrolēt objekta atbilstību celtniecības normām un prasībām nepieļaujot atkāpes iespējas no LBN prasībām.    
 • Piedalīties projektu organizācijā, izskatīt priekšlikumus iespējamai izmaksu samazināšanai.    
 • Patstāvīgi uzraudzīt montāžas darbus būvniecības laikā, lai tie atbilstu būvprojektā noteiktajām dokumentācijas prasībām.    
 • Stingri ievērot tehnoloģijas un kvalitātes prasību ievērošanu visa projekta veikšanas laikā.    
 • Regulāri informēt klientu par paveiktajiem darbiem.    
 • Savlaicīgi sastādīt nepieciešamo dokumentāciju un veikt nepieciešamās izmaiņas attiecībā uz konstatētajiem trūkumiem un defektiem.    
 • Analizēt projekta izpildes gaitu, finanses, materiālu piegādi.    

Ieguvumi, ko sniedz būvuzraudzība

 • Būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzība,    
 • Precīza un korekta būvobjekta izbūve,    
 • Pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,    
 • Paveikto būvdarbu izpilddokumentācija, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tehniskajiem normatīviem.
2017-07-05 23:27         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Kontakti


SIA "Pm & D"
Rēzekne
Tālr. +371 29998394
E-pasts: pmdkonsultacijas@gmail.com
        Ieteikt draugiem       TweetMe    


Par mums


Būvniecības un menedžmenta kompānija SIA „Pm & D” ir dibināta 2012. gadā, bet to dibinātāji ir pieredzējuši speciālisti, kas ir pierādījuši savas zināšanas vairākos projektos ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs (Norvēģijā, Zviedrijā utt.).

SIA „Pm & D” galvenie darbības virzieni ir projektu vadība, būvuzraudzība, tāmēšana, projekta ietvaros nepieciešamas dokumentācijas izstrāde un noformēšana sekmīgai projekta nodošanai, kā arī visi citi pakalpojumi, kas nepieciešami objekta nodošanai ekspluatācijā un būvniecības darbu realizēšanai.

Galvenie faktori, kas veido SIA „Pm & D” reputāciju, ir kvalificēti, augstas klases profesionāļi, modernas tehnoloģijas pielietošana, termiņu ievērošana un kvalitatīva sadarbība ar mūsu klientiem, palīdz iegūt vislabāko rezultātu no savstarpējās sadarbības.
2017-07-05 22:32         Ieteikt draugiem       TweetMe